خبر های علمی

نام دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت تغییر کرد

نام دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، به دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر تغییر یافت.

مطابق مصوبه دومین جلسه هیات امنای دانشگاه علم و صنعت نام دانشکده ریاضی این دانشگاه به دانشکده ریاضی و علوم

کامپیوتر تغییر یافت.

دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد؛ این تغییر نام، با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به

مصوبه هیات امنای دانشگاه در مرداد ۱۳۹۸ مبنی بر ایجاد  علوم کامپیوتر در دانشکده ریاضی؛ در دستور دومین نشست

عادی دور هشتم هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده است و لذا لازم است در مکاتبات آتی، عنوان کامل دانشکده ریاضی و

علوم کامپیوتر درج شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید